Årsmøte 12.mars 2014

Årsmøte 12.mars 2014

Det kalles herved inn til årsmøte onsdag 12.mars kl 19.00 på Sør Amfi. Det blir vanlige årsmøte saker.

Årsmøtets oppgaver er:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er)# samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker. #
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.#
10. Foreta følgende valg:#
a) Leder og nestleder
b) 2.styremedlem#   og 1 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer#
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

Viktige frister før årsmøtet:
– Forlsag som skal behandles på årsmøtet må sendes styret senest 2 uker før årsmøtet avholdes (Sendes til styret på post@arendalcc.no)

– Saksdokumenter skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet avholdes.

Eventuelle forslag til styremedlemmer sendes til valgkomiteens leder Eddie Sørensen (epost edsoere@online.no).