Årsmøte onsdag 21. mars 2018 kl 19 på Sør Amfi

Det kalles herved inn til årsmøte onsdag 21 mars kl 19.00 på Møterom Zorro, Sør Amfi. Det blir vanlige årsmøte saker. Vi er klar over at dette ikke er 1 måned før møtet, men velger å gjøe det slik pga. påsken som kommer tidlig i år.

Årsmøtets oppgaver er:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Foreta følgende valg:
a) Leder
b) 2 styremedlem og 2 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 1 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

(2) Leder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

Viktige frister før årsmøtet:

  • Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes styret senest 2 uker før årsmøtet avholdes (Sendes til styret på post@arendalcc.no)
  • Saksdokumenter skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet avholdes.
  • Eventuelle forslag til styremedlemmer sendes til valgkomiteen ved Hermund Ulstein (Hermund.Ulstein@markedskraft.com).

Last ned dokument