Husk Årsmøte torsdag kl. 19:00 9.mars 2017 på Sør Amfi

Det kalles herved inn til årsmøte torsdag 9 mars kl 19.00 på Møterom Bøtte, Sør Amfi. Det blir vanlige årsmøte saker.

Årsmøtets oppgaver er:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Foreta følgende valg:
a) Nestleder
b) 1 styremedlem og 2 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 1 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

Viktige frister før årsmøtet:

  • Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes styret senest 2 uker før årsmøtet avholdes (Sendes til styret på post@arendalcc.no)
  • Saksdokumenter skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet avholdes.
    Eventuelle forslag til styremedlemmer sendes til valgkomiteen ved Irmelin Aas (epost irmelin.aas@hotmail.com).

Last ned dokument