Kandidater til Forbundsstyret i NCF

Norges Cykleforbund avholder Forbundsting hvert annet år. Neste Forbundsting avholdes i februar 2014 i Sola. På Forbundstinget skal det velges representanter til Forbundsstyret og tingvalgte utvalg/komiteer. Demokrati er en viktig grunnverdi innen idrettetn så klubber og regioner oppfordres til å foreslå kandidater til Forbundsstyret og utvalg/komiteer.

Nedenfor ligger oppfordring og skriv fra NCF. Forslag til kandidater må foreslås innen fredag 15.november. Dette gjøres ved å bruke questback-lenken helt nederst.

Fra NCF:

Til klubber og regionstyrer i NCF

Medlemmer og varamedlemmer i Forbundsstyret og tingvalgte utvalg/komitèer skal velges på Forbundstinget på Sola 22.-23. februar 2014.

Valgkomitèen ber derfor regionene og klubbene sende inn navn på kandidater – også utenfor egen region. Vi minner i denne forbindelse om at NIFs lov angående valg og kvoter på særforbundsnivå, fastsetter at det skal velges inn representanter fra begge kjønn i styrer, komitèer og utvalg.

Det er ønskelig at forslagsstiller begrunner sitt forslag, konkret og faktaorientert.

Sykkelsporten i Norge er fortsatt inne i en positiv utvikling. Det er derfor viktig at Norges Cykleforbund som organisasjon har gode og aktive tillitsvalgte på alle poster, og Valgkomitèen oppfordrer klubber og regioner til å sende inn mange og gode forslag på kandidater.

Valgkomitèen består av:
Erik M. Aarethun, tlf. 90724368, erik@astrevaren.no
Rigmor Sæbø, tlf. 95036869,
rigmor.sabo@evry.com
Ådne Orstad, tlf. 99607578,
aador@online.no
Kjell-Ivar Larsen, tlf. 90689161,
kjilars@online.no (vara)

Vi ber om at dere går inn på Questback-linken for å foreslå kandidater – man kan bare registrere en kandidat om gangen. Hvis dere har flere kandidater, er det mulig å gå inn flere ganger. Frist er satt til fredag 15. november. I undersøkelsen ligger det oversikt på hvem som skal velges på Forbundstinget (rullgardinmeny).

 

Link: https://response.questback.com/norgescykleforbund/thlkjsycbc/